O Comisario de Enerxía tamén avisa: “Imos cara unha nova crise do petróleo”

Segundo informa ASPO, o Comisario de Enerxía da UE Andris Piebalgs únese aos que advirten da urxencia de aproveitarmos a relativa tregua que están a dar os prezos do petróleo, para trasformarmos urxentemente a nosa sociedade:

The current relatively low oil prices give a respite to prepare for the coming new oil crisis. We have to reduce our dependency in all those areas in which black gold is not indispensable, such as heating, or electricity production. For those areas which will have to continue to depend on it, like transport, we need to accelerate the research for alternatives, like biofuels, electric cars or hydrogen. And in all sectors, we have to accelerate our efficiency being aware that every barrel of oil that we are using is one of the last.

It is difficult to forecast when the next oil crisis is going to come. As Nobel Price Niels Bohr once put it “prediction is very difficult, particularly about the future”. But one thing is certain, one day we are going to run out of oil, and to prepare for that day we may be running out of time.

8 thoughts on “O Comisario de Enerxía tamén avisa: “Imos cara unha nova crise do petróleo”

 1. 16 Maio, 2009 at 10:24 a.m.

  Máis extractos:

  we should not be under any illusion. The current fall of oil prizes is just the consequence of an even more dramatic fall in demand due to economic crisis. (…) But the fundamentals that drive the energy markets have not changed. Once the economic crisis is over demand for hydrocarbons will soar again (…)

  (…)

  The world is aware that the production of the existing oil wells is decaying and that new discoveries are more scarce and more expensive. Some experts consider that global oil production may have peaked at 94 million barrels a day. The current economic crisis can make the situation worse. The lower prices that we are enjoying now can be in fact bad news. At this price oil producers have been forced to postpone many necessary investments in new production capacity. These investments take decades to be accomplished. In consequence, if the current economic crisis finished and demand recovers we could be facing huge shortage of supplies that can lead to extremely high prices.

  How high? According to the Secretary General of the International Energy Agency (IEA), Nabuo Tanaka, oil prices could go up to as much as 200$ a barrel in the next 4 years. A quick look back on the situation of last year when prices were at a mere 147$ a barrel maybe gives an idea of what the consequences may be if the prices goes a 25% higher.

 2. 18 Maio, 2009 at 9:25 p.m.

  En Crisis Energética comentan estas declaracións poñendo nunha interesante e alumeadora perspectiva a evolución do Comisario de Enerxía:

  En 2006, interpelado por el partido verde británico al respecto del cenit del petróleo, admitió no tener ningún plan para hacerle frente, afirmando que “no es más que una teoría”.

  El mismo año, en su negativa a reconocer la importancia del cenit del petróleo, incluso ignoró la opinión de la OCDE al presentar un programa de cinco puntos para reducir la dependencia del petróleo de la Unión Europea.

  Dos años después, en 2008, y quizás presionado por la realidad tozuda, Piebalgs admitía, en una intervención en el Congreso Suizo de la Energía, los peligros a los que se enfrentaba la seguridad del suministro de petróleo, poniendo en duda que la demanda esperada hasta 2030 pudiese ser satisfecha.

 3. 18 Maio, 2009 at 9:27 p.m.

  Un verdadeiro converso do peak-oil, abofé! 🙂

 4. 14 Xuño, 2009 at 5:12 p.m.

  Traduzo as citas do Comisario de Enerxía:

  Os prezos relativamente baixos do petróleo dan un repiro para nos preparar para a nova crise do petróleo que se aveciña. Temos que reducir a nosa dependencia en todas aquelas áreas nas que o outro negro non sexa indispensable, como a calefacción ou a produción eléctrica. Para aquelas áreas para as que teñamos que seguir a depender del, como o transporte, precisamos acelerar a investigación de alternativas, como os biocombustibles, os coches eléctricos ou o hidróxeno. E en todos os sectores, temos que acelerar a nosa eficiencia, sendo conscientes de que cada barril de petróleo que estamos a usar é un dos derradeiros.

  É difícil predecir cando vai chegar a seguinte crise do petróleo. Como dixo unha vez o Premio Nobel Niels Bohr “a predición é moi difícil, particularmente cando é acerca do futuro”. Pero una cousa é segura: un día imos quedar sen petróleo, e pode que nos esteamos quedando sen tempo para nos prepararmos para ese día.

  (…) non deberíamos caer en ilusións. A actual baixada dos prezos do petróleo é soamente a consecuencia dunha caída aínda máis dramática na demanda debida á crise económica. (…) Pero os fundamentos que dirixen os mercados da enerxía non mudaron. Unha vez que a crise económica remate, a demanda de hidrocarburos se ha disparar de novo (…)

  (…)

  O mundo está advertido de que a produción dos pozos petrolíferos existentes está caendo e que os novos descubrimentos son máis escasos e máis caros. Algúns expertos consideran que a produción mundial de petróleo puido ter chegado ao seu teito a 94 millóns de barriles ao día. A crise económica actual pode empeorar a situación. Os prezos máis baixos que estamosa desfrutar agora poden ser de feito unhas malas noticias. A ese prezo os produtores de petróleo se viron forzados a pospoñer moitos investimentos necesarios en nova capacidade de produción. Estes investimentos levan décadas ata se completaren. Xa que logo, se a crise económica actual rematase e a demanda se recupera nos veríamos afrontando unha enorme falta de suministro que podería levar a prezos extremadamente altos.

  Como de altos? Segundo o secretario xeral da Axencia Internacional da Enerxía (AIE), Nobuo Tanaka, os prezos do petróleo poderían subir ata 200$ o barril nos vindeiros 4 anos. Unha ollada rápida á situación do ano pasado cando os prezos estaban tan só a 147$ o barril se cadra nos dá unha idea de cales poden ser as consecuencias se os prezos medra un 25% máis.